Viktiga saker för mig

Ett jämställt Finland

Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att forma sitt eget liv. Vi måste jobba för att samhället ska vara jämställt, bland annat vad gäller lika lön och villkor på arbetsmarknaden, familjepolitik, politisk representation och könsrelaterat våld. Ingen får diskrimineras på grund av språk, etniskt ursprung, religion, övertygelse, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Skola och utbildning

Det är dags att sätta ett stopp för nedskärningarna inom utbildningen. Vi måste erbjuda en högklassig och jämlik utbildning för alla, som ger alla en möjligast bra start i livet och möjligast bra förutsättning att klara sig i arbetslivet. Skolorna och dagvårds enheterna skall ha tillräckliga resurser för att kunna stöda alla barn/elever och arbeta förebyggande och mångprofessionellt på många olika plan.

Tvåspråkighet

Finlands tvåspråkighet är en unik rikedom som bör förvaltas väl. Alla skall kunna leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska.
Finland har världens bästa språklagstiftning, men den bör efterlevas också i praktiken. Det krävs såväl politisk vilja och positiv attityd till tvåspråkigheten.