Yleinen

Ett välmående Finland

Ett välmående Finland behöver välmående finländare. Och välmående finländare behöver ett välmående Finland. Men hur lyckas vi med det här? Hur bygger vi upp ett välmående samhälle där alla mår bra? Det här är ingen lätt fråga att besvara, men det är i allra högsta grad den fråga som vi måste hitta svar på nu. Några ”quick fixes” tror jag inte alls på, det finns helt enkelt inte några snabba och lätta lösningar som fixar problemen. Vill vi bygga upp ett samhälle där alla mår bra, så behöver vi göra stora strukturella förändringar vars målsättning är att öka välmående hos människorna. I allt beslutsfattande behöver vi personer, som har förmågan att förstå hur olika saker påverkar människors liv och välmående och viljan att sätta dessa i centrum för varje beslut som görs. Skulle alla beslut som görs på olika plan och i olika situationer ha som målsättning att öka välmående skulle samhället se rätt annorlunda ut.
Då man lyssnar på samhällsdebatten blir det rätt svårt att veta var och hur förändringarna ska göras. Det finns de som hävdar att stora inbesparingar, förminskade kostnader och ökad effektivitet är grundstenarna för ett välmående samhälle. Men om vi bara sparar på kostnader, drar in på tjänster och stöd och därtill hela tiden kräver mer av de som är ute i studie- och arbetslivet, så ökar nog inte välmående bland människorna. Tyvärr sker raka motsatsen och på lång sikt har vi bara ökade kostnader och färre människor som mår bra.
Så låt oss då se på hur vi kan göra inbesparingar, minska på samhälleliga kostnader och öka produktiviteten. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att man hamnar utanför arbetslivet – mer än hälften av sjukpensionerna och en tredjedel av FPA-sjukdagarna hänför sig till psykiatriska tillstånd. Psykisk ohälsa förlänger arbetslöshetsperioderna och drar ut på studierna. Problem med psykisk hälsa kostar oss årligen 11 miljarder euro. Summan baserar sig på kostnader som uppkommer inom arbetsmarknaden och hälsovården samt socialskyddet. Minst var femte finländare erfar psykiska problem under året och var femte insjuknar i depression under sin livstid. En tilläggssatsning på vård av depression och ångest skulle ge en mångfaldig vinst inom femton år.
Genom systematiska och målinriktade åtgärder för att främja psykisk hälsa, förebygga psykiska ohälsa och sänka tröskeln till behandling kan vi göra stora ekonomiska inbesparingar på långsikt. De här är satsningar vi behöver göra nu för utan välmående finländare har Finland ingen framtid. Grunden till god psykisk hälsa är ett samhälle som möjliggör en människovärdig, fungerande och meningsfull vardag för alla. Låt oss tillsammans jobba för det.